Rosh Hashana Shofar

ראש השנה – שופר, תפילה ועשיית צדק.


Image details:

JPEG file

Download